1

ویژگی های صنایع دستی ایرانی

ار دیگر ویژگی های صنایع دستی ایرانی می توان به قابلیت انتقال فنون هنر به روش استاد شاگردی می باشد که هنرها را نسل به نسل و سینه به سینه منتقل می کند. از جمله هنر فیروزه کوبی که از هنرمندان مشهدی به هنرمندان اصفهانی منتقل شده و خرید محصولات فیروزه کوبی از مهمترین سوغاتی های شهر اصفهان شده است. هر چند صنايع دستي به دلیل خاصیت برآورده کردن احتیاجات مردم به عنوان پديده اي تمام عيار در هر عهد حضور فعال داشته اما این روزها صنایع دستی می باشد که 

ادامه مطلب...
1